ENGLISH

huurvoorwaarden

huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Landhuys Odette

Verhuurder

Odet BV

Ellen Mermans

Turnhoutsebaan 103

2470 Retie

BE0736.440.034

Algemeen

Landhuys Odette richt zich op familie-, vrienden- en bedrijfsgroepen, die in een aangenaam en sfeervol kader willen genieten van het samenzijn.

Wij verhuren enkel aan groepen die respect hebben voor de kwalitatieve materialen waarmee het pand werd opgebouwd en waarmee het pand en het domein werd ingericht.

Fuiven, vrijgezellenfeesten en dergelijke zijn niet toegelaten.

Groepen die enkel uit mannen bestaan zijn niet toegelaten. Indien wij bij aankomst of gedurende het verblijf vaststellen dat de groepssamenstelling niet overeenkomt met de huurovereenkomst zijn wij gerechtigd onmiddellijk het verblijf te annuleren zonder recht op enige vorm van terugbetaling van de (resterende) huursom.

Roken is niet toegelaten in de ganse woning.

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Het zwembad is geopend van eind april tot eind september, afhankelijk van de buitentemperatuur.

Algemene boekingsvoorwaarden

Bij het boeken van de vakantiewoning, verklaar je je akkoord met de huurvoorwaarden zoals beschreven in dit document. Neem ze daarom zorgvuldig door alvorens te boeken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor “Landhuys Odette” gelegen te Obroek 60, 2470 Retie, België, verder genoemd “ de vakantiewoning”. Enkel indien de verhuurder voorafgaandelijk en schriftelijk instemt met afwijkende voorwaarden, kan er van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Deze wijziging wordt dan vermeld op de huurovereenkomst die per e-mail gestuurd wordt. De huurder kan dus in geen enkel geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Boeken

U kan per mail of via een externe website boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking.

Boekingsopdracht en betaling

Elke boekingsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd met een boekingsbevestiging per e-mail. U ontvangt ook een e-mail met verdere (betaal)instructies:

*Het voorschotbedrag  (30% van de huursom) dient 7 dagen na reservatie overgemaakt te worden op vermeld rekeningnummer.

*Ook wordt er een kopie van uw identiteitskaart gevraagd en een lijst van de aanwezige gasten, inclusief kinderen & baby’s, tijdens het verblijf. Aan de hand van deze gegevens wordt de huurovereenkomst opgemaakt.

*Na het aanleveren van de gevraagde documenten en betaling van het voorschot is de reservering pas definitief!

*Het restant van de huursom + de waarborg van € 800,- dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

*Indien uw reservatie pas plaatsvindt binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode zal de totale huursom + waarborgsom onmiddellijk worden opgevraagd en dient deze voldaan te zijn binnen de 7 dagen.

*Alle bedragen dienen uiterlijk voor aankomst op onze rekening te staan, telkens met vermelding van factuurnummer + naam huurder.

Bij niet of laattijdige betaling van het voorschot en/of saldo van de huurprijs en waarborg is de verhuurder gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren conform de annulatie voorwaarden beschreven in dit document. De waarborg zal steeds volledig worden teruggestort in geval van annulering.

De verhuurder heeft het recht een boeking te weigeren bij sterke vermoedens dat deze niet past binnen de algemene huurvoorwaarden.

Huurprijs en waarborg

De exacte prijzen voor de gewenste periode kan u terugvinden op onze website of andere boekingskanalen waar wij op vermeld staan.

De huurprijs is steeds inclusief water en energie. Er wordt steeds geacht op een normale wijze om te gaan met het gebruik van de nutsvoorzieningen. Indien wij een onredelijk hoog verbruik waarnemen zijn wij gerechtigd deze in rekening te brengen tegen een marktconform tarief.

De waarborg bedraagt € 800,-.

De vakantiewoning beschikt over waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes/beschadigingen te vergoeden. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4u na uw aankomst. Deze dienen gemeld te worden bij de verhuurder.

Ongelukjes kunnen zich voordoen, onmiddellijke melding en eventuele herstelling kunnen erger voorkomen. Een conflict over eventuele schade is een conflict tussen huurder en verhuurder. De verhuurder beslist steeds over de waarborg. Indien men iets breekt is het raadzaam de gebroken stukken apart te houden voor de verhuurder om discussies en misverstanden te voorkomen. U doet er goed aan eventuele ongelukjes/schade steeds direct te melden.

Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd wordt de waarborg binnen de 2 weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd.

Annulatie door huurder

Annulaties moeten per e-mail worden doorgegeven aan ellen@landhuysodette.be. Direct na ontvangst van de annulering stuurt de verhuurder een annulatie bevestiging via e-mail.

Annuleringskosten:

Tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30 % van de huursom (voorschot)

Tussen de 30ste en de 14e dag voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom

Minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom

Voor een eventuele annulatieverzekering dient de huurder zelf te zorgen.

Annulatie door verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de verhuurder dwingen tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder is verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering, die alle schade aan en rond de vakantiewoning en meubels, toestellen en andere goederen die aanwezig zijn, dekt.

De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt geacht het pand te gebruiken met de nodige zorg.

De huurder (persoon die de boeking heeft gemaakt) is aansprakelijk voor de schade die tijdens de exacte verblijfsperiode is veroorzaakt, ook indien dit pas na het verblijf wordt vastgesteld. De huurder is verantwoordelijk voor de schade die hij zelf heeft aangebracht, maar ook voor de schade die de medehuurders en alle personen veroorzaken die hij tijdens zijn verblijf de vakantiewoning of het domein laat betreden. De huurder is ook aansprakelijk voor ongelukken in en rond de vakantiewoning.

Wanneer schade na vertrek van de huurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.

Het huisreglement, dat in de vakantiewoning aanwezig is, is een onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dient daarom strikt nageleefd te worden. Enkele belangrijke punten hieruit, doch niet volledige lijst:

*Het is verboden te roken in de volledige vakantiewoning, buiten roken is toegestaan, doch dient de huurder ten allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen ten laatste bij het verlaten van de vakantiewoning.

*Het is enkel toegestaan om vuur te maken in de aanwezige vuurschaal/BBQ in de tuin.

*Niets van meubilair mag worden verplaatst.

*Huisdieren zijn niet toegestaan.

*Eten frituren in de woning is niet toegestaan.

*Organiseren van vrijgezellenfeesten, fuiven en/of drankpartijen zijn niet toegelaten. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken en alle gasten verwijderd. Dit zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

*De huurder dient ervoor te zorgen dat er geen lawaaioverlast veroorzaakt wordt aan de omwonenden. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken en alle gasten verwijderd. Dit zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning ( dit zowel binnen als buiten). De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt, bv. wegwerkzaamheden of (land)bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluids- of geurhinder geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Indien tijdens de huurperiode een defect optreedt aan de vakantiewoning zal de verhuurder trachten dit in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Defecten geven echter geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding of teruggave van huurgelden.

De verhuurder is niet steeds er plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van uw boeking wordt het telefoonnummer van de verhuurder meegedeeld. Indien nodig kan u steeds dit nummer contacteren.

Maximaal aantal toegelaten personen

Op de website wordt het maximaal aantal personen vermeld dat in de vakantiewoning mag verblijven op hetzelfde moment. Dit aantal van 26 personen kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur. Kinderen jonger dan 1 jaar worden niet meegeteld doch dienen wel op voorhand te worden vermeld. Bij het overschrijden van het maximaal aantal toegelaten personen is de vakantiewoning niet meer in orde met het reglement van het Vlaams Gewest in verband met de brandveiligheid en de brandverzekering. Indien er buiten medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg. Onderverhuren is niet toegestaan.

Aankomst en vertrektijden

Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Om een nette vakantiewoning te kunnen garanderen moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van nieuwe gasten. Indien uw aankomstuur afwijkt, vragen wij om ons tijdig te verwittigen.

Weekend 2 nachten: vrijdag 16u tot zondag 18u

Weekend 3 nachten: vrijdag 16u tot maandag 10u

Mini-break 2 nachten: dinsdag 16u tot donderdag 18u

Week: op aanvraag

Einde van het verblijf / eindschoonmaak

De vakantiewoning dient altijd netjes te worden achtergelaten aan het einde van uw verblijf. Dit houdt in:

*Woning bezemschoon & opgeruimd

*Alle ramen gesloten

*Vaatwassers geleegd, schone vaat op zijn plaats in de kasten

*Ovens schoon

*Aanrecht, spoelbakken en kookvuren schoon

*Bedlinnen afgehaald

*Vuilbakjes badkamers geleegd

*Alle afval buiten sorteren in de daarvoor voorziene containers/afvalbakken zoals aangegeven in het huisreglement

De “normale” eindschoonmaak is verplicht en op voorhand door u afgerekend. U begrijpt echter zeker dat wij daarom vragen het huisreglement na te leven. Daarom zien wij ons verplicht extra kosten aan te rekenen indien het volgende niet in orde zou zijn:

*Vaatwassers ledigen €15,-/u

*Schoonmaken ovens €15,-/u

*Bedlinnen afhalen €15;-/u

*Opruimen tuin & terras €15,-/u

*Bij een interventie van de brandweer veroorzaakt omdat de brandcentrale reageert op roken worden de kosten verhaald op de huurder.

*Schade en tekorten van de inventaris volgens factuur aankoop

Geschillen

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, zijnde de ligging van de vakantiewoning.

Landhuys Odette

ellen@landhuysodette.be

+32 (0)478 / 392 447

B-2470  Retie

Scroll naar boven